Vår metod

Hur arbetar vi på Passus

När en klient kommer till oss inleder vi med en tre (3) månader lång bedömningsperiod. Under denna period lär vi känna klienten och skapar allians med denne, allt för att bygga förtroende för fortsatta arbete. Sedan fortsätter behandlingen i ytterligare 15 månader. Under de sista sex (6) månaderna blir klienten mer och mer självständig, under denna period är det inte ovanligt att klienten flyttar till ett eget boende. Efter den 18-månader långa behandlingen håller vi kontakt med klienten i ytterligare två (2) år, denna eftervård ingår kostnadsfritt i vårt arbete.

Nedan beskrivs de centrala delarna i vår metod:

 1. Analys
 2. Credible messenger
 3. Allians
 4. Normalisering
 5. Förändringsarbete

1. Analys

Syftet med analysen (även kallad utredning, screening) är att få så mycket information som möjligt om personen som vill lämna. Det är olika på vilket sätt klienterna kommer i kontakt med avhopparverksamheten. Vanligast är att en myndighet hör av sig (tex socialtjänsten eller Kriminalvården), men det kan också vara en skola eller en anhörig. I de fall det finns information om personen är förutsättningarna bättre än när en person mejlar och vill ha kontakt (ingen information finns).

Det är två i personalen som genomför analysen, varav en bör vara credible messenger (se punkt 2 nedan). Analysdelen brukar vara i ca tre (3) månader, därefter bestämmer personalen om vi har förutsättningar att fortsätta arbeta med klienten eller ej, utifrån de slutsatser man har dragit i analysen.

Klientunderlaget kan se olika ut. Analysen görs på olika sätt beroende på ålder. Frågor som bör besvaras i analysarbetet är bland annat:

 • Bakgrund?
 • Socialt nätverk?
 • Fungerande sociala kontakter?
 • Missbruk?
 • Vilka utmaningar finns?
 • Motivation?
 • Hotbilder?
 • Vem kan vara credible messenger?

2. Credible messenger

Att ha personal med egen erfarenhet – credible messengers – är betydelsefullt på flera plan. Till exempel kan det vara avgörande för huruvida klienten kan känna sig förstådd. En credible messenger kan snabbt förstå hur en klient känner och tänker och kan relatera till hur hen själv kände och resonerade när personen lämnade. Detta kan vara svårt att göra utan erfarenhet. En credible messenger kan därför förmedla en känsla av att förstå vad klienten går igenom och vad klienten känner. Detta möjliggör också att skapandet av allians med klienten kan gå både lättare och fortare för en credible messenger.

En credible messenger kan också minska klientens känsla av att känna sig helt ensam i denna situation. Många känner också att de inte är normala och att det är missförstådda av samhället. Då kan en credible messenger vara bron över till det nya sammanhanget och samhället.

En annan fördel är att ha en credible messenger med i kartläggningen som görs i analysfasen. Denne har till exempel lätt att analysera en hotbild, eftersom de kan bedöma rimligheten i att något har hänt eller inte.

3. Allians

Alliansen mellan klientcoachen och klienten är avgörande för ett fortsatt förändringsarbete. På avhopparverksamheten talar man om förändringskapital. Vad får människor att göra stora förändringar? Troligtvis är det någon som står dig nära och bryr sig om och där det finns en tillitsfull relation. Då kan klienten lita på att du kan hjälpa hen att förändra sig själv.

Det är i detta sammanhang intressant att titta på Maslows behovstrappa (även kallas behovshierarki), en modell som förklarar hur de mänskliga behoven prioriteras. Alla en människas behov kan enligt Maslow delas in i fem kategorier och varje kategori har en viss nivå av prioritering för människan. Alltså behoven kan existera samtidigt men behov i de högre kategorierna blir inte viktiga för individen förrän lägre placerade behov uppfyllts, en teori som förvisso inte är verifierad. 

Oavsett prioriteringen i trappan så hjälper klientcoachen klienten att tillgodose innehållet i trappan, vilket ökar sannolikheten att allians skapas. Att hjälpa till med praktiska saker stärker relationen/alliansen, menar vi på avhopparverksamheten. Det kan handla om att ordna bostad, jobb och att ta körkort, men också praktiska saker i vardagen som att handla och göra en veckobudget. Detta arbete kräver en hög grad av självmedvetenhet hos klientcoachen. Vilka är de faktiska fysiska behoven? Att vilja ha en märkesjacka är t ex inte ett nödvändigt behov i trappan.

Att skapa allians handlar också om förhållningssättet gentemot människor, det är viktigt att ha förmågan att kunna lyssna, inte fördöma och förmedla känslan av att vi gör detta tillsammans, du är inte ensam.

I alliansbygget är det viktigt med självkännedom, till exempel att kunna avgöra vilket verktyg man ska använda i vilken situation. Ett annat exempel är om man som klientcoach har en utvecklad förmåga att hantera jobbiga situationer eller känslor (som att vara ledsen), så kan det användas på ett konstruktivt sätt i arbetet med klienten.

4. Normalisering

Vad innebär det att anpassa sig tillbaka till samhället? Hur ska man som klient förhålla sig till allt det nya i samhället som man inte kan relatera till och hantera? Många beteenden som klienterna har är starkt förankrade i den slutna miljön de kommer från, t ex att man automatiskt scannar av ett rum, ett beteende som förut var fullt funktionellt men som nu behöver förändras. I denna process är det bra att ha stöd av en credible messenger som kan hjälpa klienten att inte fastna i offerrollen, vilket är vanligt. En credible messenger är en förebild som visar att det visst går och som kan peppa och uppmuntra, men även utmana klienten att gå vidare trots att det är svårt och trots alla negativa tankar, t ex om folk i sin omgivning.  I denna process förs en dialog med klienten om vad som händer i klienten i olika situationer och vid olika händelser. Varför reagerade du så? Vad hände i dig då? Hur kände du?

5. Förändra beteenden

I denna sista process i klientarbetet går man tillbaka till analysen och tittar tillsammans med klienten på frågor som: Vad var bakgrunden till att du klev in i gänggemenskapen? Vad har du gjort och varit med om? Vad behöver du förändra utifrån det? Det kan handla om mobbning, brott man har blivit utsatt för eller utsatt andra för, misslyckanden osv. Finns det något underliggande vi behöver arbeta med som inte har kommit upp? Det kanske finns en obearbetad sorg som fortfarande påverkar till exempel.

Vad vi på Passus erbjuder

Vi vill se människan ur ett holistiskt synsätt och arbeta utifrån korta beslutsvägar och alltid utifrån ”what works”, detta för att klienten skall få bästa möjliga hjälp utifrån vårt sätt att se på förändring.

 • Alkohol- och drogutredning
 • Arbetsterapeuter
 • Beteende terapi
 • Kognitiv terapi
 • Medicinska kontakter
 • Miljöterapi
 • Mindfulness
 • Motiverande samtal (MI)
 • Programmet Kriminalitet som livstil – läs mer: SKL – Stiftelsen Kriminalitet som Livsstil
 • Schematerapi
 • Skuldsaneringshjälp
 • Sorgebearbetning
 • Urinprov/blodprov
 • Återfallsprevention

Klienter kan få hjälp med att bearbeta sina trauman och få hjälp med postraumatisk stress. Få hjälp med att bearbeta förluster, sorger och anknytningsproblematik. Stöd i att utveckla nya adaptiva beteenden i ett nytt leverne. Hjälp att bearbeta destruktiva scheman och livsmönster. Stöttning med att motiveras till något nytt och konstruktivt. Social träning och miljöterapi. Träning i sociala färdigheter. Exponering för att socialisera sig till ett liv i samhället. Stressreduceringstekniker för att lära sig självreglering utav negativ stress. Exponeringsträning mot t.ex. agorafobi eller andra fobier.